3

*** Όλα τα κείμενα των 450 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

Report SX22HAF

First of all we would like to thank from the bottom of our hearts all fellow radio amateurs who supported our award which was activated with the special callsign SX22HAF throughout November 2022 and was activated in honor of our Hellenic air force on the occasion of the celebration of the patron saint Archangel Michael.


The radio contacts that made were 8,595 with radio amateurs from about 80 countries. Everyone received a free electronic confirmation of reception (QSL) card. The award was given free of charge to 522 radio amateurs who succeeded and contacted us 5 times in different bands and modes as the rules refered. But there are many who were unhappy because they were not able to get in touch with us, due to the bad propagation and also pile ups, we ask for their sympathy.
 

More detailed contacts were made with:

  • voice – microphone (SSB modulation) 3,301 radio amateurs,
  • morse control 2,117 radio amateurs,
  • digital configurations 3,177 radio amateurs. 

With special regards by the members of the Greek branch 5th Ocean Club:

Polydoros Stavropoulos SV1AHH

George Petrakis SV1GGF

Nikos Koufoudakis SV1QA

Stavros Panagiotopoulos SV1JFL

George Tsirakis SV1QVA

 

Απολογισμός SX22HAF

Αρχικά θα επιθυμούσαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τους συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες που στήριξαν τον διαγωνισμό μας ο οποίος διενεργήθηκε με το ειδικό διακριτικό SX22HAF καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2022 και ενεργοποιήθηκε προς τιμήν της πολεμικής μας αεροπορίας με την ευκαιρία του εορτασμού του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

Οι ραδιοεπαφές που επιτεύχθηκαν ήταν 8.595, με ραδιοερασιτέχνες από 80 περίπου χώρες. Όλοι έλαβαν δωρεάν την ηλεκτρονική κάρτα επιβεβαίωσης λήψης (QSL). Το βραβείο απονεμήθηκε και αυτό δωρεάν σε 522 ραδιοερασιτέχνες που κατάφεραν και συνομίλησαν μαζί μας 5 φορές σε διαφορετικές μπάντες και διαμορφώσεις, όπως όριζε ο κανονισμός. Υπάρχουν όμως πολλοί που δυσαρεστήθηκαν επειδή δεν κατάφεραν να έρθουν σε επαφή μαζί μας, λόγω της κακής διάδοσης αλλά και του συνωστισμού (pile ups,) ζητάμε την συμπάθειά τους. 

Αναλυτικότερα επαφές έγιναν με:

  • φωνή – μικρόφωνο (διαμόρφωση SSB)  3.301 ραδιοερασιτέχνες,
  • μορσικό χειριστήριο 2.117 ραδιοερασιτέχνες, 
  • ψηφιακές διαμορφώσεις 3.177 ραδιοερασιτέχνες. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση τα μέλη του Ελληνικού τμήματος του 5ου Ωκεανού.

Πολύδωρος Σταυρόπουλος    SV1AHH   

Γεώργιος Πετράκης     SV1GGF  

Νικός Κουφουδάκης    SV1QA   

Σταύρος Παναγιωτόπουλος     SV1JFL 

Γεώργιος Τσιράκης     SV1QVA