Πινακίδα στην Κεραία ...

Συνάδελφοι ας έχουμε το νου μας....... 

Σύμφωνα με την ΥΠΟΥΡΓΙΚH ΑΠΟΦΑΣΗ 38200/1136/2011 (Βʼ 1969)

«Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.»

Άρθρο 20
«Ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών»
3. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου συμπεριλαμβανομένου και του διακριτικού κλήσης του.  

4. Σε περιπτώσεις παύσης της νόμιμης λειτουργίας του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού για οποιονδήποτε λόγο (ανάκληση, παύση ισχύος της άδειας κλπ), ο κάτοχος του σταθμού ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του οφείλει αμελλητί να κατεδαφίζει τις κατασκευές κεραίας του σταθμού και να τις απομακρύνει από τον χώρο εγκατάστασής τους, αποκαθιστώντας τυχόν ζημίες ή φθορές.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο NOMO 4070 (Αʼ 82/2012)
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο  80
«Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις»
Δ)  Με απόφαση του  οικείου Περιφερειάρχη ,  ύστερα από έκθεση των  αρμόδιων  οργάνων της  Περιφέρειας,  επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο   υπέρ  της   οικείας  Περιφέρειας ύψους   μέχρι   είκοσι   χιλιάδων (20.000) ευρώ,  στους κατόχους  κατασκευών   κεραιών  που   δεν   φροντίζουν  για την   κατεδάφιση  των   κατασκευών   μετά   την ,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  διακοπή   λειτουργίας   των   κεραιών   ή   δεν τηρούν  τις  υποχρεώσεις   τους,  που   προκύπτουν  από   τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.