Μετατροπή Διακριτικού Κλήσεως Ραδιοερασιτέχνου από SW σε SV


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1969 2 Σεπτεμβρίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38200/1136
Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.
Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις – Καταργούμενες διατάξεις −

2. Οι άδειες «κατηγορίας 1» και «κατηγορίας 2» της Υπουργικής Απόφασης 68000/763/9−12−2002 (ΦΕΚ Β’ 1579) «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου», που εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής εξομοιώνονται αυτοδικαίως με τις άδειες «κατηγορίας 1» (άδεια CEPT) του άρθρου 6.

Στα χαρακτηριστικά κλήσεως, το πρόθεμα (prefix) «SW» αντικαθίσταται με το πρόθεμα «SV».
Η κατάληξη−επίθεμα (suffix) του χαρακτηριστικού κλήσης παραμένει ίδιο. Η αντικατάσταση των παλαιών εντύπων των αδειών (SW) θα πραγματοποιείται σταδιακά κατά την πρώτη ανανέωσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν, με αίτησή τους προς τις ΑΠΥ, να ζητούν πριν τη λήξη της άδειάς τους, τη σχετική τροποποίηση του εντύπου αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.