Ημερολόγιο Σταθμού - Log Book

Click για μεγέθυνση.
Ημερολόγιο Σταθμού - Log Book

ΦΕΚ 1969 - 2/9//2011
ΥΑ 38200/1136
Άρθρο 15 – Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικών Σταθμών

17. Ο ραδιοερασιτέχνης υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας του σταθμού βάσης (ηλεκτρονικό ή σε έντυπη μορφή) στο οποίο αναγράφονται:


17.1. Η ημερομηνία, η ώρα και ο χρόνος διάρκειας κάθε ανταπόκρισης.
17.2. Το διακριτικό κλήσεως του σταθμού με τον οποίο έγινε η ανταπόκριση.
17.3. Στοιχεία της εκπομπής (χρησιμοποιηθείσα ισχύς πομπού, συχνότητα λειτουργίας, τύπος εκπομπής κλπ).
17.4. Ο τόπος στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο σταθμός με τον οποίο γίνεται η ανταπόκριση.
17.5. Στοιχεία ποιότητας της πραγματοποιηθείσας ανταπόκρισης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του κατόχου του σταθμού.
18. Το ημερολόγιο του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού τηρείται και για τις περιπτώσεις ραδιοακρόασης−SWL.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο ραδιοερασιτέχνης μπορεί επίσης να στέλνει και σχετική κάρτα επιβεβαίωσης λήψης (QSL).
19. Ο ραδιοερασιτέχνης κάτοχος του σταθμού είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αντίγραφο του ημερολογίου του (ολόκληρο ή απόσπασμα) καθώς και κάθε τεχνική πληροφορία για τη σύνθεση του σταθμού του στις αρμόδιες αρχές, εάν και εφόσον του ζητηθεί.
20. Ο σταθμός, η άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού και το ημερολόγιο του σταθμού υπόκεινται σε έλεγχο.


Σελίδα Ημερολογίου Σταθμού... click για μεγέθυνση..
73 de SV1AHH
Στις διάφορες στήλες του ημερολογίου συμπληρώνουμε για κάθε συνομιλία (contact) που κάνουμε όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης ραδιο-επαφής :

1) Ημερομηνία
2) Ώρα σε GMT (Γκρίνουιτς) - διάρκεια
3) Συχνότητα
4) Τύπος διαμόρφωσης (USB, LSB, AM, CW, RTTY ...)
5) Πως ακούσαμε το σταθμό (Radio Signal Tone)
6) Ισχύς Εκπομπής μας
7) Τύπος κεραίας μας
8) Στοιχεία του δικού του QTH 
9) Ονοματεπώνυμο Χειριστή που ακούσαμε