Οι Εξετάσεις για την Απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη γίνονται δυο φορές το χρόνο. Συνήθως στα μέσα του Ιουνίου και στα μέσα του Δεκεμβρίου. Χαρακτηρίζονται ως α περιόδου και β περιόδου αντίστοιχα. Για παράδειγμα αν δώσετε στο google "διαυγεια προκήρυξη εξετάσεων ραδιοερασιτεχνη 2013 Πειραιά" Θα εντοπίσετε πολύ εύκολα την προκήρυξη των εξετάσεων για το πτυχίο ραδιοερασιτέχνη στον Πειραιά. Έτσι εντοπίζετε πολύ εύκολα την αντίστοιχη προκήρυξη για την περιοχή σας.  

Η άλλη λύση είναι να τηλεφωνήσετε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών της περιοχής σας. Εκεί όπου ανήκετε και βγάζετε τα διπλώματα οδήγησης.  
Απαραίτητα θα πρέπει να φέρουμε μαζί μας ταυτότητα.

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση.
2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για τη ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.
3) Προβλεπόμενο παράβολο (διπλότυπο) των 26 ευρώ (Κωδικός ΚΑΕ :3741).
4) Δύο φωτογραφίες (οι οποίες υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την έκδοση πτυχίου).


Για να ενημερωθείτε σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών αλλά και για την ημερομηνία εξέτασης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην νομαρχία που ανήκετε και μάλιστα στο αρμόδιο τμήμα μεταφορών επικοινωνιών. Σε κάθε νομαρχία ορίζεται διαφορετική ημερομηνία εξέτασης. 

GL de SV1AHH