Από τη Νομοθεσία των Ραδιοερασιτεχνών ...

Υ.Α.38200/1136       ΦΕΚ 1969/2-9-2011          Άρθρο 15

2. Ο ραδιοερασιτεχνικός σταθμός χρησιμοποιείται:
2.1. Από τον κάτοχο του σταθμού ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του σταθμού.
2.2. Από κάθε άλλο αδειούχο ραδιοερασιτέχνη (Έλληνα ή αλλοδαπό) κάτω από την άμεση επίβλεψη του κατόχου του ραδιοσταθμού ή του υπευθύνου λειτουργίας.

2.3. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, ο κάτοχος του σταθμού, ραδιοερασιτέχνης με ισχύουσα άδεια, μπορεί για εκπαιδευτικούς λόγους και αποσκοπώντας στην πρόοδο του ραδιοερασιτεχνισμού, να επιτρέπει την χρήση του σταθμού σε τρίτο πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του ραδιοερασιτέχνη, υπό την ευθύνη του, την επίβλεψή του και τις οδηγίες του, για σύντομο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά το χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθμού διευκρινίζεται ότι η χρήση του σταθμού γίνεται από τρίτο πρόσωπο σε διαδικασία εκπαίδευσης με την χρησιμοποίηση του διακριτικού του σταθμού ακολουθούμενο από την κατάληξη /Τ (training).
3. Η λειτουργία του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού από άλλο πρόσωπο, καταχωρείται από τον ερασιτέχνη αυθημερόν στο ημερολόγιο του σταθμού και για όλες τις εκπομπές που πραγματοποιούνται από το πρόσωπο αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ερασιτέχνης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής συμμόρφωση προς τον παρόντα Κανονισμό.
5. Ο αδειούχος ερασιτέχνης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την ραδιοερασιτεχνική του ιδιότητα με σκοπό την παραπλάνηση των αρχών για την κάλυψη μη νόμιμων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ραδιοεπικοινωνίες.
6. Η ανταπόκριση μεταξύ των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών περιορίζεται στη μεταβίβαση και λήψη ανακοινώσεων τεχνικού περιεχομένου που σχετίζεται με
δοκιμές και μετρήσεις, καθώς και σε παρατηρήσεις προσωπικού χαρακτήρα. Η φωνητική ανταπόκριση διεξάγεται σε σαφή γλώσσα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρυπτοφωνίας, συνθηματικών λέξεων ή οποιουδήποτε
μη γνωστού κώδικα. Ωστόσο, για την υποστήριξη της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας επιτρέπεται η χρησιμοποίηση γνωστών και αναγνωρισμένων διεθνώς τεχνολογιών−κωδικοποιήσεων−διαμορφώσεων−πρωτοκόλλων (νέες ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές μετάδοσης φωνής ή/και δεδομένων όπως ενδεικτικά D−STAR, DMR κλπ) καθώς και η χρήση μέσων επικοινωνίας αναγνωρισμένων διεθνώς που σχετίζονται με το διαδίκτυο ή άλλες διασυνδεδεμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

QRS=Να στέλνω πιο αργά με το χειριστήριο ?

GL de SV1AHH