Ανανέωση Αδείας Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού ...

Ανανέωση − Τροποποίηση αδειών λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών πλην των αδειών SV0 και των ειδικών αδειών αναμεταδοτών − επαναληπτών − ραδιοφάρων
Υ.Α.38200/1136       ΦΕΚ 1969/2-9-2011   Άρθρο 9
1. Η ανανέωση της άδειας γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στην ΑΠΥ το νωρίτερο μέχρι και έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της αδείας. 
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού βάσης, οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας.
 
3. Προβλεπόμενο παράβολο.

Η τροποποίηση γίνεται με αίτηση του κατόχου της άδειας σε περιπτώσεις αλλαγής κάποιου ή κάποιων από τα στοιχεία της αδείας του (κατηγορία, χώρος εγκατάστασης σταθμού βάσης, διεύθυνση κατοικίας κλπ). Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επίσημα έγραφα ή υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν.1599/1986) ανάλογα με την περίπτωση, που να αποδεικνύουν την αλλαγή των προς τροποποίηση στοιχείων.
2. Προβλεπόμενο παράβολο.

Ι) Η ανανέωση ή και η τροποποίηση της άδειας πραγματοποιείται από την ΑΠΥ με την έκδοση νέου εντύπου ραδιοερασιτεχνικής αδείας.

ΙΙ) Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι δεκαετής και ανανεώνεται κάθε φορά με αίτηση του ενδιαφερόμενου για νέα περίοδο δέκα (10) ετών. Ο κάτοχος ραδιοερασιτεχνικής αδείας οφείλει να μεριμνά για την έγκαιρη ανανέωση ισχύος της άδειάς του. Με τη λήξη ισχύος της ραδιοερασιτεχνικής άδειας αίρεται αυτομάτως κάθε δικαίωμα άσκησης ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανόμενων και δικαιωμάτων εγκατάστασης κεραίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού. Σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης για νέα χρονική περίοδο, η δεκαετία αρχίζει να προσμετράτε από την ημερομηνία έκδοσης της νέας−ανανεωμένης άδειας.

ΙΙΙ) Σε περιπτώσεις αιτημάτων μόνο για τροποποίηση της άδειας, πρέπει αυτή να είναι σε ισχύ και η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει. Ο κάτοχος ραδιοερασιτεχνικής άδειας οφείλει να μεριμνά για την έγκαιρη τροποποίηση της άδειας του.

ΙV) Σε περιπτώσεις τροποποίησης της άδειας λόγω αλλαγής μονίμου τόπου κατοικίας του ραδιοερασιτέχνη σε διαφορετική γεωγραφική ραδιοερασιτεχνική περιοχή, τροποποιείται αναλόγως και το πρόθεμα του διακριτικού κλήσεως.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΠΥ Πειραιά στο τηλ: 213.16.03.134   

73 de SV1AHH