Η Νομοθεσία για τους Ραδιοερασιτέχνες...

Υ.Α.38200/1136       ΦΕΚ 1969/2-9-2011     Άρθρο 15
8. Οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί εκπέμπουν κατά την έναρξη και λήξη της εκπομπής τους το διακριτικό σήμα κλήσης τους. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής τους, εκπέμπουν κατά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των δέκα (10) πρώτων λεπτών, το διακριτικό σήμα κλήσης τους.
10. Όταν ο ερασιτέχνης αντιλαμβάνεται την λειτουργία παράνομου σταθμού ή οποιαδήποτε αντικανονική εκπομπή εντός των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων καλεί τον παράνομο σταθμό να παύσει να εκπέμπει και ενημερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο και την επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
12. Απαγορεύεται η εκπομπή εκτός των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται για τους ραδιοερασιτέχνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια ζωής ή την ασφάλεια πλοίου ή αεροσκάφους οι ραδιοερασιτέχνες επιτρέπεται να επικοινωνούν με σταθμούς άλλων υπηρεσιών. Η λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών δεκτών εκτός των ζωνών ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων επιτρέπεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 15.
13. Απαγορεύεται από τους ερασιτεχνικούς σταθμούς η μετάδοση μουσικής, η χρήση αυτών για μετάδοση ή αναμετάδοση φωνητικών προγραμμάτων με αμοιβή ή χωρίς ή άλλων εκπομπών εκτός από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα.
14. Απαγορεύεται η κατά την ανταπόκριση χρήση διακριτικών κλήσεως άλλων ραδιοερασιτεχνών, ψευδών διακριτικών κλήσεως και η μετάδοση πάσης φύσεως (ψευδών η ανεξακρίβωτων) ειδήσεων. Απαγορεύεται επίσης η μετάδοση εκφράσεων ή μηνυμάτων που αντίκεινται στη δημόσια τάξη και προσβάλλουν την ευπρέπεια, το φύλο, τη φυλή, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.
15. Απαγορεύεται ο ραδιοερασιτέχνης να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του με σκοπό την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
16. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η παρεμπόδιση της ομαλής ανταπόκρισης άλλων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών και ραδιοσταθμών οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας.