Ζώνες Εκπομπής Ραδιοερασιτεχνών 2019

Στην ανάρτησή αυτή παρατίθενται λεπτομερώς με πίνακες οι ζώνες εκπομπής όπως αποδελτιώθηκαν από τον Blogger SV1AHH για διευκόλυνσή μας.

Στο παρακάτω link υπάρχει αναρτημένο το ΦΕΚ του 2019 που περιέχει τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων σε διάφορες υπηρεσίες.  
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι ζώνες που έχουν εκχωρηθεί στους ραδιοερασιτέχνες. https://view.publitas.com/


ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Οι Συχνότητες Εκπομπής των ραδιοερασιτεχνών προβλέπονται στον προαναφερόμενο Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Συχνοτήτων που εγκρίθηκε πρόσφατα το 2019. 
Όμως στο άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών του 2011 αναφέρονται οι συχνότητες και η επιτρεπόμενη ισχύς για τις κατηγορίες πτυχίων (1) και
εισαγωγικού επιπέδου όπως φαίνονται στον κάτω δεξιά πίνακα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές με το νέο κανονισμό του 2019.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αριστερά κάτω είναι οι προβλεπόμενες ζώνες στον κανονισμό του 2019.
Παλαιότερη εκχώρηση συχνοτήτων με διαφορές στους 7 και 14 MHz 

130-148,5 kHz
1 810-1 850 kHz
3 500-3 800 kHz
5 351.5-5 366,5 kHz
7 000-7 200 kHz
10 100-10 150 kHz
14 000-14 350 kHz
18068-18168 kHz
21 000-21 450 kHz
24890-24990 kHz
28-29,7 MHz
144-146 MHz
430-440 MHz
1 240-1 300 MHz
2 300-2 450 MHz
5 650-5 850 MHz
10,15-10,05  GHz
24-24,25 GHz
47-47,2 GHz
76-81 GHz
134-141 GHz
241-250 GHz

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!


Καλές Ραδιοεπαφές de SV1AHH